COSL

COSL signs rig letter of intent for COSLInnovator

After being kept ready for operations over a longer period, COSL Drilling Europe has signed a letter of intent for the use of COSLInnovator on the Norwegian Continental Shelf starting early next year.

COSL Drilling Europe is now rewarded for investing in keeping the COSLInnovator in operational condition («ready to drill»). Early next year the rig will again commence operation in the North Sea drilling 2-3 wells for a un-named rig operator.  

«This is a very pleasant and well-deserved summer greeting to our organization and all employees for the effort of keeping the rig ready. We are looking forward to see COSLInnovator delivering efficient operations from day one. This is possible due to a well-maintained rig and well-qualified and highly motivated personnel», says Frank Tollefsen, CEO of COSL Drilling Europe.  

In addition to keeping the crew and rig ready for operation, COSL Drilling Europe has made large investments in green technology on our own units by ourselves taking the initiative to make the rig portfolio even more efficient.  

«Our rigs are already best in class in terms of emissions and fuel efficiency, and we have now taken the next step by installing an advanced system for energy control. This will provide a reduction up to 25 percent on already very low fuel consumption levels. This is something the market will increasingly demand and this will also strengthen our market position for further contracts»  

The energy control system is installed on board of COSLInnovator and is currently being installed on COSLPromoter, which is operation on the Troll Field for Equinor.  

«With this technology we will have very low fuel consumption whether the rigs are on anchor, combined anchor and thruster or by dynamic positioning. By this we are leading the way for the rest of the rig industry», Tollefsen says.    

   

COSL signerer intensjonsavatle for COSLInnovator  

Etter å ha blitt holdt klar for arbeid over en lengre periode, har COSL Drilling Europe signert en intensjonsavtale for bruk av COSLInnovator på norsk sokkel tidlig neste år.  

COSL Drilling Europe får nå belønning for investeringene i å holde COSLInnovator i operasjonell stand, såkalt «ready to drill». Tidlig neste år skal riggen igjen ut på oppdrag i Nordsjøen og bore to til tre brønner for en ikke-navngitt operatør.  

- Dette er en svært hyggelig og velfortjent sommerhilsen til våre ansatte for jobben med å holde riggen klar til nye oppdrag. Vi ser frem til å ta COSLInnovator ut i drift med effektiv operasjon fra første dag. Dette er mulig fordi vi har en godt vedlikeholdt rigg og godt kvalifisert og topp motivert personell, sier Frank Tollefsen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.  

I tillegg til å holde mannskap og riggen i driftsmodus, har COSL Drilling Europe på eget initiativ investert store summer i grønn teknologi for å gjøre riggporteføljen enda mer effektiv.  

- Våre rigger er allerede best i klassen når det gjelder utslipp og forbruk av drivstoff, men vi har nå tatt enda et steg ved å installere et nytt avansert system for energikontroll. Det vil gi en besvarelse på opptil 25 prosent fra et allerede svært lavt forbruk. Dette er noe markedet etterspør i økende grad og vil posisjonerer oss for fremtidige oppdrag.  

Systemet er allerede installert på COSLInnovator og er nå i ferd med å bli installert på COSLPromoter, som er i operasjon på Troll-feltet for Equinor.

- Med denne teknologien vil vi ha et svært lavt drivstoff-forbruk, enten riggene ligger på anker, kombinert anker og thruster, eller ren dynamisk posisjonering. Her baner vi vei for resten av riggbransjen, sier Tollefsen.  

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X