COSL

COSLInnovator awarded contract with Lundin

COSL Drilling Europe er tildelt borekontrakt fra Lundin Norway AS for bruk av boreriggen COSLInnovator.

COSLInnovator er tildelt kontrakt for boring av én brønn med opsjon på ytterligere åtte brønner for Lundin Norway AS. Kontrakten, som har forbehold om partner- og styregodkjenning, har oppstart i mars 2018. - Dette er nok en fantastisk nyhet å kunne overbringe til vår organisasjon. Vi er stolte og ydmyke over å bli vist tillit fra et av sokkelens mest ekspansive selskap, og ser frem til å utvikle en sterk og langvarig relasjon til Lundin, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.

Senest i forrige uke kunne han melde om tildelingen av en intensjonsavtale med Nexen Petroleum for bruk av søsterriggen COSLPioneer på britisk sokkel i Nordsjøen. Denne kontrakten har oppstart i første kvartal 2018. De to riggene, som begge for tiden ligger i varmt opplag på CCB utenfor Bergen, er moderne sjettegenerasjons DP3-rigger. - Vi har nå to borerigger som skal startes opp og bemannes i løpet av de neste seks til åtte månedene. Dette er gode nyheter både for vår egen organisasjon, men også for resten av bransjen, sier Arnesen, og legger til: - Våre rigger er like i design og har alle levert svært gode og konsistente driftsresultater. Vi opplever at de er attraktive i dagens marked. Dette henger sammen med en økning i etterspørselen etter moderne og mer effektive rigger på både norsk og britisk sokkel. I 2016 fikk nyere enheter for første gang majoriteten av nye kontraktstildelinger, og vi tror denne utviklingen vil fortsette, sier Arnesen.

 

COSL Drilling Europe has been awarded a contract from Lundin Norway AS for the use of the drilling rig COSLInnovator.

COSLInnovator has been a awarded a contract for drilling of one well with the addition of an option of eight wells for Lundin Norway AS. The contract, which is subject to partner and board approval, will commence in March 2018. “This is another fantastic news to give our organization. We are proud and humbled to be trusted by one of the most expansive companies on the NCS, and look forward to developing a strong and long-term relationship with Lundin”, says Jorgen Arnesen, CEO of COSL Drilling Europe.

Last week, COSL Drilling Europe announced a letter of intent with Nexen Petroleum for the use of COSLPioneer on the British shelf in the North Sea. This contract will commence in the first quarter of 2018. The two rigs, which are currently in warm stack at CCB outside of Bergen, are modern sixth generation DP3 rigs. “We now have two drilling rigs that will be started and staffed during the next six to eight months. This is good news for our own organization, but also for the rest of the industry”, Arnesen says. He adds that: “Our rigs are identical in design and have all delivered very good and consistent operations. We find that they are attractive in todays marked. This is due to an increased demand for modern and more efficient rigs in both the NCS and British sector. Last year was actually the first year the majority of contracted units were modern unites, and we believe this development to continue”, Arnesen says.

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X