COSL

Petroleumstilsynet trekker tilbake pålegg til COSL

Petroleumstilsynet endrer granskningsrapporten og sin konklusjon om at design og dimensjonering av COSLInnovator ikke var i henhold til regelverket ved hendelsen den 30. desember 2015 der én person omkom. Nå bekrefter tilsynsmyndighetene at det ikke forelå avvik fra byggeforskriften på ulykkestidspunktet.

Petroleumstilsynet viser i sin nye uttalelse til dialog med Sjøfartsdirektoratet og nye opplysninger, og konkluderer nå med at riggens design og dimensjonering ved ulykkestidspunktet var og er i samsvar med byggeforskriften.

- Vi har hele tiden vært opptatt av å forstå og lære mest mulig av denne tragiske hendelsen, som har berørt hele bransjen. Vårt ansvar er å sørge for trygge arbeidsplasser. Derfor var det tungt å ta inn over seg Petroleumstilsynets opprinnelige konklusjon, om at brudd på regelverket knyttet til riggens design og dimensjonering sannsynligvis hadde betydning for skadeomfanget. Selv om dette nå ikke endrer noe for ulykkens tragiske utfall, er det en betydelig lettelse for oss alle at Petroleumstilsynet endrer sitt vedtak, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.

Samtidig som Petroleumstilsynet frafaller det opprinnelige pålegget, har tilsynet også justert ordlyden i granskningsrapporten som nå også reflekterer endringen. Rapporten ble sendt ut til alle berørte parter onsdag 6. juli.

- Petroleumstilsynet viser til vurderingen av nye opplysninger i saken når de på eget initiativ omgjør det vedtatte pålegget. Dette er tillitsvekkende og det er all grunn til å gi honnør for den kritiske tilnærmingen våre tilsynsmyndigheter har hatt til sine egne vurderinger i denne saken, sier Arnesen.

COSL Drilling Europe har etter hendelsen gjennomført utbedringer på boreriggene.  Det er også gjennomført omfattende modelltester ved Marintek i Trondheim for å verifisere forsterkninger og beregne størrelsen på de horisontale krefter som kan oppstå fra bølger i designområdet til riggene. Modelltestene ble ferdigstilt i forrige uke og store mengder data vil nå bli analysert i løpet av de kommende ukene. I så henseende vil Petroleumstilsynets endring av vedtaket ikke få noen praktiske konsekvenser for de tiltakene COSL Drilling Europe utfører etter hendelsen.

 

The Petroleum Safety Authority Norway revokes order to COSL The Petroleum Safety Authority Norway (PSA) changes the investigation report and its conclusion which stated that the structural design and dimensioning of COSLInnovator were not in accordance with the regulations at the time of the accident on 30 December 2015 in which one person died. The safety authority now confirms that there were no breaches of the construction regulations at the time of the accident.

The PSA informed COSL Drilling Europe on 30 June 2016 that the order issued after the investigation of the tragic accident on COSLInnovator has been withdrawn. In the order given on 23 May 2016, the PSA claimed that the rig, at the time of the incident, was not built in accordance with the regulations. COSL Drilling Europe was ordered to verify, through appropriate calculations or model tests, that the COSLInnovator, and its sister rigs COSLPromoter and COSLPioneer, comply with the construction regulations.

In their last statement to COSL Drilling Europe, the PSA refers to dialogue with the Norwegian Maritime Authority as well as new information, and concludes that the rig’s structural design and dimensioning at the time of the incident were and are in accordance with the construction regulations.

“Our focus the entire time has been to understand and learn the most out of this tragic incident that has affected the entire industry. Our responsibility is to ensure safe workplaces. Therefore, it was difficult to comprehend the initial conclusion of the PSA stating that regulatory breaches related to the structural design and dimensioning of the rig probably had significance for the extent of damage. Although this does not change anything regarding the tragic outcome of the accident, it is a considerable relief to us all that the PSA changed their conclusion”, says Jørgen Arnesen, CEO of COSL Drilling Europe.

In addition to the PSA revoking the issued order, the wordings of the investigation report have been adjusted in line with their new understanding. The revised report was sent to all affected parties on Wednesday July 6.

“The PSA refers to the evaluation of new information when they on their own initiative reverse the order. This is reassuring and there is every reason to give credit for the critical approach our regulators have had to their own conclusions in this matter”, Arnesen comments.

After the incident, COSL Drilling Europe has carried out modifications on the drilling rigs. Extensive model tests have also been carried out at Marintek in Trondheim, to verify these modifications and calculate the size of the horizontal forces that can occur from waves in the design area for the rigs. The model tests were completed last week and large amounts of data will be analyzed over the coming weeks. In this regard, PSA’s revocation of the issued order will have no practical consequences for the measures COSL Drilling Europe have put in place after the incident.

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X